Voorwaarden

Voorwaarden Kunstmarkt BEEKLUSTPARK ALMELO

De opzet van de kunstmarkt
Het evenement bestaat uit een presentatie van een veelsoortig aanbod op het gebied van de beeldende kunst in een uitvoering die voor een breed publiek toegankelijk is. Het tonen van technieken en het demonstreren ervan wordt bijzonder op prijs gesteld.
Niet toegestaan zijn voor de handel bestemde serieproducten.
De inschrijving is eerst bindend nadat bericht van toewijzing is ontvangen. Zonder toestemming van de organisatie mogen de standhouders de hun toegewezen ruimte niet gebruiken voor andere doeleinden dan op het inschrijfformulier is vermeld.
Exclusiviteit voor een bepaalde branche kan niet worden gegarandeerd.
De standhouder is verplicht ervoor te zorgen, dat de ruimte wordt gebruikt voor die doeleinden waarvoor de ruimte werd toegewezen, in overeenstemming met de reglementen en voorwaarden, gedurende de gehele dag van de Kunstmarkt.


Bouwvoorschriften

Ten behoeve van de Kunstmarkt worden aan de standhouders marktkramen ter beschikking gesteld met een werkblad van ca. 4 meter lang met luivel.

De stand dient door de standhouder zelf op- en afgebouwd te worden. Afval mag niet worden achtergelaten. De plek dient schoon te zijn bij vertrek. Uiterlijk 11.30 uur dient de stand in gereedheid te zijn gebracht en de auto van het terrein te zijn verwijderd.

Het is verstandig zelf een klapstoel en i.v.m. mogelijk winderig weer een (bij voorkeur helder, doorzichtig) plastic windscherm mee te brengen.

Kan de auto naast de kraam worden geparkeerd?
Neen, dat is niet mogelijk, parkeren op de kunst markt is niet toegestaan.

U kunt tot 11.30 met de auto spullen naar uw kraam brengen. Vanaf 11.30 is het niet toegestaan om met auto’s op het terrein aanwezig te zijn. Vanaf 17.00 kunt u met de auto de spullen weer ophalen.

Tussen 11.30 en 17.00 kunt u de auto op de parkeerplaatsen in de nabijheid parkeren.

Regenachtig weer?
Komen want de manifestatie gaat er gewoon om door. Zorg eventueel voor doorzichtig plastic om de achter- en zijkant van de kraam af te schermen en neem materiaal mee om het zeil vast te maken.


Verlies, diefstal en schade

De organisatie zal die maatregelen treffen die zij nodig acht voor bewaking van de op de kunstmarkt aanwezige goederen. Voor verlies van goederen of van enig ander eigendom van de standhouders kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld, noch voor eventueel door de standhouders te reclameren bedrijfsschade die daarvan het gevolg mocht zijn. De standhouders wordt derhalve aangeraden voor stand, goederen en transport een verzekering af te sluiten, alsook voor wettelijke aansprakelijkheid. De standhouders vrijwaren de organisatie van elke verhaal of aansprakelijkheid door derden wegens geleden schade of ander ondervonden nadeel in verband met deelname.


Overmacht
Indien door omstandigheden welke het gevolg zijn van overmacht de kunstmarkt niet zou kunnen worden gehouden, zullen de standhouders geen aanspraak kunnen doen gelden op teruggave of vermindering van het door hen verschuldigde bedrag.
Alle geschillen uit of naar aanleiding van deze huurovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter.

 

Locatie
BEEKLUSTPARK ALMELO

 

Tijden
De markt vindt plaats op zondag 25 juni 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Vanaf 10.00 uur kan men de toegewezen kraam inrichten. Indien de standhouder om 10.30 uur niet aanwezig is, dan vervalt de toegewezen kraam. Deze kraam kan dan aan een andere standhouder toegewezen worden. Om 11.30 uur moet de stand compleet ingericht zijn. Inpakken en het terrein verlaten mag niet voor 17.00 uur.


Publiciteit
Aan de Kunstmarkt wordt bekendheid gegeven door middel van affichering, persberichten en websites. Daarnaast wordt er voor het evenement een flyer uitgegeven. Ten behoeve van publiciteit is het wenselijk dat de deelnemers vroegtijdig per e-mail informatie en illustratiemateriaal toezenden aan de organisatie zodat de diverse kunstredacties voorzien kunnen worden van voldoende materiaal.


Stroomvoorziening

In de kramen is geen stroomvoorziening aanwezig.


Plaatsaanwijzing
Door de organisatie wordt een definitieve indeling opgesteld. Aan de hand daarvan vindt plaatsaanwijzing plaats.
Het is niet mogelijk een bepaalde plaats te reserveren. Indeling zal met het oog op de diversiteit van de kunstmarkt door de organisatie plaatsvinden.


Verkoop

Wanneer producten ter verkoop worden aangeboden dient de deelnemer de verkoopprijzen duidelijk aan te brengen.


Aanmelding

Formulieren die ons na 1 juni 2017 bereiken worden in behandeling genomen indien en voor zover er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.


Betaling
De betaling dient uiterlijk 7 dagen na uw aanmelding bij ons binnen te zijn op IBAN: NL62 RABO 0102 1664 20 t.n.v. G.H. Buursink o.v.v. Kunstmarkt Beeklustpark.

In verband met de al reeds gemaakte kosten kan er na 15 mei 2017 geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.

 

Almelo Aktief
Postadres:
Andreas Schelfhoutstraat 9
7606 KN Almelo
Tot 03-05-2017 alleen per e-mail te bereiken.